ಅಲೆವೂರು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಅಲೆವೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದ ಗಣಪತಿ

Leave a Reply