ಕಡಿಯಾಳಿ 56ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

56ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡಿಯಾಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತ ಗಣಪ

 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply