ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ತೊಡೆಯೇರಿ ಕುಳಿತ ಬಾಲಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೈಸೂರ್ 

ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ತೊಡೆಯೇರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಗಿ ಕುಳಿತ ಬಾಲಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೈಸೂರ್

 

 

 

Leave a Reply