ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 20ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು| ಧರಿತ್ರಿ ಬಿಡೆ

ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೃತ್ಯಸರಣಿ “ನೃತ್ಯಶಂಕರ” ಸರಣಿ 20ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು|| ಧರಿತ್ರಿ ಬಿಡೆ

ದಿನಾಂಕ 20-11-23 ಸೋಮವಾರ

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6-25 ರಿಂದ 7-25

ಸ್ಥಳ: ವಸಂತಮಂಟಪ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡವೂರು.

Leave a Reply