ಯುವ ಚಿಂತಕ, ವಾಗ್ಮಿ ಆದರ್ಶ ಗೋಖಲೆಯವರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಿವಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನುಡಿ  

My Soldier My Pride… Kargil Vijaya Diwas

Leave a Reply