ಕೈ ಬಿಡದಿರು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಕೊಡೆಯ ಹಿಡಿದಿಹೆ ಏಕದಂತನೆ

Leave a Reply