ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಗಜಾನನ 

ಅರೇಮಾದನ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಿವಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply