ಜಗದಗಲವೂ ನಗುವಿದೆ… ಕ್ಲಿಕ್ ಅಶೋಕ್ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ

ನಕ್ಕುಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ..

ಮಳೆಹನಿಯು ಎಸಳಲ್ಲಿ

ನಕ್ಕು ಹೊಳೆದಂತೆ..!!

ಜಗದಗಲವೂ ನಗುವಿದೆ..!

ಕ್ಲಿಕ್ ಅಶೋಕ್ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ

 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply