“ನೃತ್ಯಶಂಕರ” ಸರಣಿ 19 ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು| ಸಂಜನ ಸಿ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು

ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೃತ್ಯಸರಣಿ “ನೃತ್ಯಶಂಕರ” ಸರಣಿ 19.

ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು|| ಸಂಜನ ಸಿ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು.

ದಿನಾಂಕ 13-11-23 ಸೋಮವಾರ.

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6-25 ರಿಂದ 7-25.

ಸ್ಥಳ: ವಸಂತಮಂಟಪ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡವೂರು.

Leave a Reply