ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ- ನೃತ್ಯಾರ್ಚನಾ

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿದುಷಿ ಮಂಜು ವಿ. ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ- ನೃತ್ಯಾರ್ಚನಾ ನೆರವೇರಿತು.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply