​ಮೆಲುಕು~2: ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ

ಅಜಾತ ಶತ್ರು , ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply