ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ ಸಮಾಗಮ ಒಂದು ನೆನಪು..

ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ ಸಮಾಗಮ ಒಂದು ನೆನಪು..

– ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗಮ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತಿರಲಿ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply