ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 34ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು| ರೆಮೊನಾ ಇವೈಟ್ ಪಿರೇರ ಮಂಗಳೂರು

ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನೃತ್ಯಸರಣಿ ನೃತ್ಯಶಂಕರ ಸರಣಿ 34ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕು| ರೆಮೊನಾ ಇವೈಟ್ ಪಿರೇರ ಮಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ 26-02-24 ಸೋಮವಾರ

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6-25ರಿಂದ 7-25

ಸ್ಥಳ: ವಸಂತಮಂಟಪ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡವೂರು

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply