ತಾನು ಮುಳುಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಗಣೇಶ.. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ  

Lord Ganesha with Blured bokhe background

Leave a Reply