ಮೋಡಗಳ ಚುಂಬನಕ್ಕೆ ಮೈಮರೆತು ನಿಂತ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯ ಭವ್ಯ ಸೂರಾಲ್ ಅರಮನೆ

 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply