ಕ್ಲಿಕ್: ಅಶೋಕ್ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ

ಏನ ಪೇಳುವೆ..
ಹೇಳೇ ಸಖಿಯೇ…
ಮನದೊಳೇನು ಬಯಕೆ..!
ಮೊಗದ ನಗುವಿಗೆ..
ಮನದ ಹರುಷಕೆ
                                       ಮತ್ತೆ ಈ ಮೌನವೇಕೆ..?!!                                       ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡ್

Leave a Reply