ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ

ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.


ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು.

Leave a Reply