ನಾಗ ಶಯನನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಯತಿ ನಾಗನನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲರು

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ  ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ.

Leave a Reply