ಭಾರತಾಂಬೆಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ 

ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆತನದ  ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು.

Leave a Reply