ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಗೋಖಲೆಯ ನುಡಿನಮನ 

Leave a Reply