ರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್

ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಓದಿ, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಲು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ…ಆದರ್ಶ ಗೋಖಲೆ
The story of RAMAYANA through postage stamps !

Leave a Reply